Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pasākumu plāns 2018./2019. m. g. 1. semestrim

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Pedagoģiskā padomes sēde

31.08.

B.Vizule

A.Krēmane

Balvu novada Pedagogu konference

29.08.

Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Zinību diena.

03.09.

L.Zujāne

IP

Klašu/kursu audzinātāji

          Sporta pasākums

„Olimpiskā sporta diena”.

4.09.

G.Stepanovs

I.Balule

audzinātāji

Pārrobežu projekta aktivitāte – VARAM filmē.

13.09.

I.Kaļva

A.Matule – Bordāne

A.Jansone

Pārrobežu projekta aktivitātes Daugavpilī

19.10. – 21.10.

I.Kaļva

Profesionālo priekšmetu skolotāji

Tikšanās ar Inetu Atpili – Jugani.

20.09.

G.Čubare

Olimpiskā sporta diena

21.09.

G.Stepanovs

I.Balule

Latgales uzņēmēju dienas Rēzeknē

21.,22.09.

I.Kaļva

Profesionālo mācību priekšmetu MK

IP pasākums Madonā

26.09.

L.Zujāne

IP

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” 7. – 9.kl.

27.09.

Z.Arnicāne

Fotografēšanās Berga Foto

28.09.

L.Zujāne

Klašu/kursu audzinātāji

Izglītojošās ekskursijas, pārgājieni

Septembris/oktobris

Klašu/kursu audzinātāji

Amatnieku istabas atklāšanas pasākums

28.09

L.zujāne

A.Noviks

Ē.Kanaviņš

Erasmus + vadības grupas mobilitāte Turcijā

1.10. – 7.10.

B.Vizule

I.Kaļva

Skolas līnija

4.10.

L.Zujāne

Skolas vadība

Skolotāju diena.

12.10.

L.Zujāne

Izglītojamo pašpārvalde

Amatnieku svētki

17.10. – 19.10

 

A.Matule – Bordāne

Profesionālo mācību priekšmetu MK

Vecāku kopsapulce, vecāku dienas

17.10.

L.Zujāne

Skolas vadība

Volejbola turnīrs

oktobris

G.Stepanovs

Grāmatu svētki. Tikšanās ar rakstnieci – radošu personību Janu Veinbergu 10. -12.kl., Rakstnieku Ilgoni Vilku 10. – 12.kl..

19.10.

G.Čubare

Tikšanās ar uzņēmējiem

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs.

16.10

L.Zujāne,

audzinātāji

B.Šāvele

K.Pušpure

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” kursiem

25.10.

Z.Arnicāne

7.kl. – 10.kl. Iesvētības.

2.11.

L.Zujāne

8.kl.,11.kl.

audzinātāji

Skolas līnija

4.11.

Skolas vadība

Vakara junda

Lāčplēša dienas pasākums pie pieminekļa

Novembra sākums

L.Zujāne

Z.Arnicāne

Vīru sporta spēles

8.11.

G.Stepanovs

I.Balule

Svētku koncerts veltīts Latvijas 100 dzimšanas dienai.

16.11.

L.Zujāne

Interešu izglītības skolotāji

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” vidusskolas klasēm

22.11.

Z.Arnicāne

Pirmās Adventa svecītes iedegšana

3.12.

L.Zujāne

Skolas līnija

6.12.

Skolas vadība

Basketbola turnīrs starp klasēm/kursiem

decembris

G.stepanovs

I.Balule, audzinātāji.

Labdarības koncerts

Balvu pilsētas senioriem

13.12.

L.Zujāne

Interešu izglītības skolotāji

Ziemassvētku pasākums.

Decembris

Izglītojamo pašpārvalde

Kursu audzinātāji

Pedagoģiskā padomes sēde

18.12.

Skolas vadība

Labdarības akcija „No sirds uz sirdi”

decembris

Klašu/Kursu audzinātāji

Pedagogu Ziemassvētku balle

28.12.

B.Vizule

L.Zujāne

Skolas līnija

10.01.

Skolas vadība

Valodu konkurss vidusskolas klasēm.

janvāris

G.Čubare

Barikāžu atceres pasākums

23.01.

L.Zujāne

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” 7. – 9.kl.

31.01.

Z.Arnicāne

Skolas līnija

7.02.

Skolas vadība

Daiļrunātāju konkurss

februāris

G.Čubare

Ēnu dienas pasākumi

februāris

L.Zujāne

audzinātāji

Valentīndienas pasākums

14.02.

L.Zujāne

IP

Galda spēles

februāris

G.Stepanovs

Žetonu vakars

23.02.

L.Zujāne

12.kl./3.kursa audzinātāji

Skolas līnija

7.03.

Skolas vadība

Vecāku dienas

4.03. – 8.03.

L.Zujāne

B.Urtāne

Mazo bērnu Modes skate

“Tērpu stāsti”

 

    7.03.;8.03.

A.Matule – Bordāne

Florbola sacensības

marts

G.Stepanovs

Skolas līnija

4.04.

Skolas vadība

Valodu konkurss pamatskolai

aprīlis

G.Čubare

Atvērto durvju diena

12.04.

L.Zujāne, skolas vadība

Lieldienu pasākums

18.04.

L.Zujāne

Erudīcijas konkurss “Prātnieks”7. – 9.kl.

25.04.

Z.Arnicāne

Baltā galdauta svētki

2.05.

L.Zujāne

Ģimenes diena – svētku koncerts

10.05.

L.Zujāne

Interešu izglītības pulciņu vadītāji

Skolas zvans 9. -12.kl.

17.05.

L.Zujāne

8.kl., 11.kl. audzinātāji

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” vidusskolai

23.05.

Z.Arnicāne

Pedagoģiskās padomes sēde

Maija beigas

Skolas vadība

Sporta diena

27.05.

G.Stepanovs

Paldies vārdu pēcpusdiena

28.05.

L.Zujāne

Interešu izglītības pulciņi

Skolas vadība

Pārgājiens/ ekskursija

Maijs/jūnijs

Kursu audzinātāji

Erudīcijas konkurss “Prātnieks” kursiem

13.06.

Z.Arnicāne

Pedagoģiskās padomes sēde

jūnijs

Skolas vadība

9.klases izlaidums

jūnijs

L.Zujāne

12.klases izlaidums

jūnijs

L.Zujāne

Arodizglītības programmu izlaidums

 

L.Zujāne

4.kursa izlaidums

jūnijs

L.Zujāne

Pedagoģiskās padomes sēde

augusts

Skolas vadība

Karjeras pasākumi

Visa gada garumā

L.Zujāne

Izglītojamo pašpārvaldes tikšanās

Katru trešdien plkst.8.30, ar skolas vadību mēneša otrā trešdiena plkst.8.30

L.Zujāne