Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pasākumu plāns 2019./2020. m. g.

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Zinību diena.

“Saulespuķu pieskāriens”

2.09.

L.Zujāne

 

Adaptācijas diena

3.09.

L.Zujāne

Sporta pasākums

„Sporta diena”.

6.09.

G.Stepanovs

I.Balule

L.Zujāne

“Berga foto”

27.09.

L.Zujāne

IP

Vecāku kopsapulce

26.09.

Vadība un klašu audzinātāji

“Nordplus+”

30.09.-4.10.

Inese C.

 

Skolas līnija

3.10.

Skolas vadība

“Lekcija par atkarībām”

10.10

Ilze (strādā slimnīcā)

Karjeras nedēļa

14.10. – 18.10

 

A.Matule – Bordāne

Profesionālo mācību priekšmetu MK

 

Amatnieku spēle un Alūksnes jauniešu ciemošanas BPVV

17.10

A.Matule – Bordāne

Profesionālo mācību priekšmetu MK un L.Zujāne

 

Skolotāju ekskursija uz Vecpiebalgu

25.10.

L.Zujāne

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku lekcija BPVV

7.11.

L.Zujāne

Vakara junda

Lāčplēša dienas pasākums pie pieminekļa

 

11.11

A.Strads

L.Zujāne

 

Svētku koncerts veltīts 18.novembrim

 “Mīlot savas dzimtenes takas”

21.11.

L.Zujāne,IP

Interešu izglītības skolotāji

Pirmās Adventa svecītes iedegšana

2.12.

L.Zujāne

Skolas līnija

5.12.

Skolas vadība

Forums “Profesionālā izglītība – Atslēga uz darba tirgu 2”

29.11.

I.Kaļva,

L.Zujāne

Labdarības koncerts

Balvu pilsētas senioriem “Silto roku pieskāriens”

12.12.

L.Zujāne, Ip,

Interešu izglītības skolotāji

Labdarības velšu nogādāšana Balvu pansionātā

16.12.

L.Zujāne, IP

Skolas Ziemassvētku pasākums

“Leduspuķes sirdspuksti”

20.12.

L.Zujāne,IP

Izglītojamo pašpārvalde

 

Pedagogu Ziemassvētku balle

27.12.

L.Zujāne

Skolas līnija

9.01.

Skolas vadība

Karjeras būvēšana “Profesiju izvēle”

16.01.

Anita Laurena

Laura Zujāne

Barikāžu atceres pasākums

23.01.

Ainārs Strads

IP

“Vīru sporta spēles”

23.01

G.Stepanovs

L.Zujāne

Skolas līnija

6.02.

Skolas vadība

Ēnu dienas pasākumi

12.02.

L.Zujāne

 

Žetonu vakars

 

21.02.

L.Zujāne

12.kl./3.kursa audzēkņi un audzinātāji

 

Vecāku dienas

2.03. – 6.03.

L.Zujāne

B.Urtāne

Skolas līnija

5.03.

Skolas vadība

Atvērto durvju diena

6.klases cimojas

9.03 - 13.03.

L.Zujāne, skolas vadība

Lieldienu meistardarbnīcas

“Košiem rakstiem izrakstīju”.

9.04.

Laura Zujāne, IP

“Radi,rādi,raidi”???

14.04.-17.04??

A.Matule-Bordāne

Baltā galdauta svētki

“Skaista mana tēvu zeme”

30.04.

L.Zujāne, IP

Skolas zvans 9. un 12.kl.

15.05.

L.Zujāne

8.kl., 11.kl. audzinātāji

Sporta diena

28.05.

G.Stepanovs

Paldies vārdu pēcpusdiena

29.05.

L.Zujāne

Interešu izglītības pulciņi

Skolas vadība

 

12.klašu izladums

6.06.

L.Zujāne

Vakarskolas izlaidums

13.06.

L.Zujāne

9.klašu izlaidums

13.06.

L.Zujāne

Arodizglitibas izlaidums

20.06

L.Zujāne

4.kursu izlaidums

27.06.

L.Zujāne

Izglītojamo pašpārvaldes tikšanās

Katru trešdienu 12.10

L.Zujāne

Klases vecāko tikšanās ar direktori

2x mēneša pirmajā trešdienā 9:30

Direktore B.Vizule, klašu audzinātāji