Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādesPielikums
VISC 2018.gada 15.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/33
Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10.–12.

30.10.

07.12.–I kārta
08.02.–II kārta

Bioloģija

9.–12.

29.11.

23.–25.01.

Ekonomika

10.–12.

30.01.

05.03.

Filozofija

11.–12.

09.01.

13.02.

Fizika

9.–12.

18.01.

04.–05.04.

Franču valoda

5.–12.

05.12.

09.02.

Ģeogrāfija

10.–12.

20.02.

10.–11.04.

Informātika (programmēšana)

8.–12.

15.01.

27.–28.02.

Ķīmija

9.–12.

05.02.

26.–28.03.

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

14.01.

22.03.

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

28.01.

01.03.

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)

7.–8.

19.10.

22.11.–I kārta
10.01.–II kārta

Matemātika

9.–12.

01.02.

07.–08.03.

Vācu valoda

10.–12.

15.11.

26.01.–I kārta
22.02.–II kārta

Vēsture

9.

11.01.

25.03.

Vēsture

10.-12.

11.01.

19.02.