Amatniecības prasmju popularizēšana, iegādājoties tekstila apdrukas printeri

Realizējot projektu “Darbnīcu labiekārtošana  amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai”, iesniegums Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000013, biedrība “BPVV atbalsta biedrības “Skolas kastanis”” saņēma publisko finansējumu  EUR 8995.14 apmērā.

Projekts īstenots biedrības “Balvu rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu  iesniegumu 7.kārtā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības  virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, atbilstību Ziemeļlatgales sabierības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020.gadam Rīcības plānā iekļautajai rīcībai 2.1.”Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta īstenošanas rezultātā iegādāts tekstila apdrukas printeris par kopējo summu EUR 9994.60, no kuriem  EUR 999.46 ir Balvu novada pašvaldības finansējums.

Līdz ar projekta ”Darbnīcu labiekārtošana amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai” īstenošanu, biedrība  nodrošinājusi pieejamību darba tirgum atbilstošām, kvalitatīvām, labiekārtotām amata iemaņu apmācības darbnīcām Ziemeļlatgalē, veicinot radošumu, inovācijas, jauniešu un pieaugušo piesaisti amata iemaņu apgūšanai, kā arī amata meistaru piesaisti un darbošanos ar videi draudzīgu iekārtu, tādējādi samazinot CO2 izmešus un turpinot “Zero waste” jeb nulles atkritumu  kustību, kuru biedrība attīsta, novēršot liekā tekstila  nokļūšanu atkritumos.

Ņemot vērā biedrības aktivitāti un iesaistīšanos dažādu pasākumu organizēšanā, akcijās, meistarklasēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, profesionālās izglītības popularizēšanā vietējā un reģionālā līmenī, projekta īstenošana sekmēs amatniecības prasmju popularizēšanu, izglītības tūrismu, dažādu sociālo grupu iesaisti sabiedriskajā aktivitātēs, “zaļo domāšanu”, ļaujot amatniecībai iegūt jaunu, daudz mūsdienīgāku veidolu.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola realizē ESF “Jauniešu garantija” projektu

 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola no 2015.gada 1.septembra piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 realizēšanā.

Projekta mērķis, īstenot profesionālās izglītības programmas profesionālās izglītības iestādēs nenodarbinātiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Jauniešiem ir iespēja saņemt ikmēneša mērķstipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.


Apstiprina projektu

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) ir apstiprinājis Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas atbalsta biedrības "Skolas kastanis" (turpmāk - Atbalsta saņēmējs) 2020. gada 24. janvārī Dienestā iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-07-AL19-A019.2201-000013 ”Darbnīcu labiekārtošana amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai”1 (turpmāk - Projekts). Dienests ir izvērtējis Projektu atbilstoši Noteikumu Nr.5982 14.punktā noteiktajai kārtībai un Noteikumiem Nr.5903 un pamatojoties uz Noteikumu Nr.598 18.1.apakšpunktu pieņēmis lēmumu par Projekta apstiprināšanu. Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9994.60 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro sešdesmit centu), tajā skaitā publiskais finansējums EUR 8995.14 (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro četrpadsmit centu), ko Atbalsta saņēmējam būs tiesības saņemt, īstenojot Projektu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem un termiņiem. Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR 999.46 (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro četrdesmit seši centi). Projekts īstenojams līdz 07.10.2020.


The aim of this workshop is to promote the cross-border cooperation between these students and educators in the project region.

The three days of creative  workshops are an affirmation if the fact that for a professional with a great command of languages, the job market can really be without borders, which is successfully popularized by this cross-border cooperation project, promoting the mobility of the workforce and employment. 

This educational vide has been made within the Labour Market  without Borders (Mobility) project, which is finances by the Interreg V-A Latvia -Lithuania Programme 2014-2020 of the European Union.  

 

This video has been  produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this video are the sole responsibility of Balvi Vocational and General Education Secondary School and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

The total costs of the project are EUR 903 891,46, and it is co-financed by the European Regional Development Fund in the amount of EUR 768 307.72


Interreg Landscape design in inrerior


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas piedalās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta vadības grupas tikšanās sanāksmē Portugālē

Laika posmā no šī gada 4. līdz 12.oktobrim Portugāles pilsētā Lousado norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”, pr.nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5) vadības grupas tikšanās. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Projekta vadības grupas sanāksmē Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu pārstāvēja skolas direktore Biruta Vizule un projekta koordinatore Inga Kaļva, prezentējot īstenotās aktivitātes, aktualizējot projekta gaitā radušās problēmsituācijas un precizējot turpmāk plānoto aktivitāšu izpildes kārtību un to norises laikus, sasniedzamos rezultātus, kā arī citus organizatoriskos jautājumus.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola piedalās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņā Bulgārijā

Laika posmā no šī gada 11. līdz 18.maijam Bulgārijas pilsētā Gorna Oryahovitsa norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņa. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.


„Koka dienas” Cēsīs

No 28.aprīļa līdz 1.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Būvizstrādājumu galdnieks” audzēkņi pedagoga Ē.Kanaviņa vadībā, projekta Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”), projekta numurs LL1-183, ietvaros piedalījās Dizaina & arhitektūras darbnīcās Cēsīs.


Radošā darbnīca "Tekstila dizaina variācijas"

 


Pārrobežu projekta “Darba tirgus bez robežām” noslēguma tikšanās

15. aprīlī, pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” (projekts Nr. LLI-183) vadība, projektā iesaistīto skolu un pašvaldību vadītāji un koordinatori tikās projekta noslēguma sanāksmē, kurā prezentēja projektā paveikto un iegūto. Tiešsaites skype konferencē pievienojās  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Pārrobežu sadarbības programmu nodaļas pārrobežu programmas Latvija-Lietuva  vecākā eksperte M.Gņedova.


Nedēļa Itālijā

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi – Samanta Komane un Oskars Kapteinis, skolas direktore Biruta Vizule un skolotāja Benita Urtāne no 17. – 23. martam piedalījās Erasmus + projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”, projekta Nr. 2017-I-PL01-KA219-038699_5, īstermiņa skolēnu un pedagogu grupu apmaiņā Itālijā, Itālijas pilsētā Aversā.

Trešajā projekta īstermiņa grupu apmaiņā tika prezentēti projekta dalībvalstu svētki un kultūras mantojums kā projekta 4.un 5.dārgums., iepazīstinot skolotājus un audzēkņus ar citu valstu kultūras mantojumu, tradicionālajām dejām, paražām, virtuvi, svētkiem, uzvedības normām.


Pārrobežu radošās darbnīcas „Ainavu dizains interjerā”

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) ietvaros, no 26.03.-28.03.2019. „Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā” (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Ainavu dizains interjerā”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no Daugavpils „Saules skolas” un Lietuvas projekta partnerskolas „Alantas Tehnoloģiju un biznesa skola ”, „Jonišķu Lauksaimniecības skola” un „Zarasu Profesionālā skola”.

 


Pieredzes apmaiņa Krāslavā

14. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore B.Vizule un direktora vietniece profesionālās izglītības darbā I.Kaļva devās pieredzes apmaiņā uz Krāslavu, Rīgas Valsts Tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālo struktūrvienību.
Tā kā gan Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV), gan Rīgas Valsts Tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūrvienība pārrobežu sadarbības projektā “Darba tirgus bez robežām” projektā Nr. LLI-183 profesionālās izglītības iestādes iesaistījušās ar profesionālās izglītības programmu „Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana”, pieredzes apmaiņa tika organizēta šo programmu ietvaros. RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs A.Andžāns atzina, ka materiālā bāze ievērojami papildināta ar pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” sniegto finansējumu, kas ļāvis modernizēt un padarīt daudz kvalitatīvākas un pievilcīgākas profesionālās izglītības programmas.


Lietuvā saņem augstāko nomināciju un galveno balvu

29. novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)", projekta Nr.LLI-183, sadarbības partneri no Lietuvas Zarasai Lauksaimniecības skolas rīkoja izglītojošu izstādi/konkursu “Mis Mokykla 2018”. Šāds pasākums tiek organizēts jau 18. gadus.
Izglītojošajā izstādē/konkursā piedalījās Elīna Kļanska no profesionālās izglītības programmas “Tērpu stila speciālists” 4. kursa un Agita Matule no viengadīgās arodizglītības programmas. Pārtraukumā tērpu kolekciju “Balvu muižas prominences” demonstrēja Alīna Logina, Viola Garā, Selīna Švāgere, Ksenija Hmeļova, kā arī konkursantes Elīna un Agita.
Ar prieku pieņēmām uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā jo tā bija iespēja demonstrēt tērpus, kā arī mājas darba uzdevums bija izveidot tērpu no agrotīkla.


Mūsu skolas topošās tērpu stila speciālistes un brīnišķīgās meistares filmējas VARAM pārrobežu projekta video

 


Garage48 Wood hakatons

No 23. – 25. novembrim Cēsīs norisinājās viens no kokrūpniecības nozarē gaidītākajiem pasākumiem – “Garage48 Wood 2” koksnes produktu prototipu izstrādes 48 stundu hakatons, kurā kokapstrādes, arhitektūras un dizaina studenti būvēja savus jaunos koka risinājumus.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola pārstāvot, Ziemeļlatgales reģinu, uz apmācībām devās 4 cilvēku sastāvā - meistars Ēriks Kanaviņš un topošie būvgaldnieki Edvīns Sirmacis (2. kurss), Kristaps Ludvigs un Elmārs Brants (4 kurss), uz šādu pasākumu devās pirmo reizi.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola piedalās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta vadības tikšanās sanāksmē Turcijā

Laika posmā no šī gada 1. līdz 7.oktobrim Turcijas pilsētā Cesme norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) vadības grupas tikšanās. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.

Projekta finansējums Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai ir 19 480,00 EUR. Projekta ilgums 28 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017., projekta beigu datums: 31.12.2019.


Trīs dienu radošās darbnīcas „Tekstila variācijas”

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) no 16.10.-18.10.2018. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Tekstila variācijas”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no RVT Krāslavas filiāles un Daugavpils „Saules skolas”.


Trīs dienu radošās darbnīcas „Tekstila variācijas”

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) no 16.10.-18.10.2018. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Tekstila variācijas”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no RVT Krāslavas filiāles un Daugavpils „Saules skolas”.


BPVV audzēkņi apmeklē Jonišķu lauksaimniecības skolu

Šī gada 27. – 29. septembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogs Dz. Putniņs kopā ar 4.kursa izglītojamajiem E. Brantu, A.Voitu un R.Broku devās uz Jonišķu lauksaimniecības skolu, lai piedalītos radošajās meistardarbnīcās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. g. projekta LLI-183 „Darba tirgus bez robežām” (MOBILITY) ietvaros.
Kopumā Jonišķu lauksaimniecības skolā zinības apgūst 550 audzēkņi, strādā vairāk kā 100 darbinieku personāls. BPVV audzēkņiem tika sniegta iespēja apmeklēt un gūt priekšstatu par skolas specializētajiem kabinetiem - floristikas, agrononomijas, metālapstrādes u.c.


Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā mācību darbu nodrošinās modernākās šūšanas iekārtas reģionā

 

"Piepildījies beidzot izsapņotais un lolotais sapnis par profesionālajām šūšanas iekārtām tieši tērpu stila speciālistiem, kā arī par jaunām, skaistām un gaišām mācību telpām," tā 23.ferbuārī, atklājot profesionālo iekārtu un mācību telpu apskati Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV), teica tās direktore Biruta Vizule.

Kā informēja Kristīne Lele, BPVV direktores vietniece profesionālās izglītības darbā un projekta "Darba tirgus bez robežām" koordinatore no izglītības iestādes puses, tad BPVV notiek mērķtiecīgs darbs, lai Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr. LLI-183 "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" noritētu veiksmīgi. Divās profesionālajās izglītības programmās - "Koka izstrādājumu izgatavošana" un "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" - ir plānota profesionālo iekārtu iegāde. Projekta 1.kārtā ir iegādātas profesionālākās un modernākās šūšanas iekārtas, lai nodrošinātu iespēju topošajiem tērpu stila speciālistiem mācīties un strādāt ar jaunākajām iekārtām, bet martā arī profesionālās izglītības programmas "Koka izstrādājumu izgatavošana" audzēkņi tiks pie savām iekārtām.


BPVV ciemos uzņem projekta sadarbības partnerus

 

18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV. Tikšanās sākumā BPVV projekta koordinatore Kristīne Lele teica ievadvārdus un pastāstīja par izglītības iestādes lomu šajā projektā, kā arī mērķiem, ko vēlas sasniegt. Uz tikšanos bija ieradies Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Prieks par lietām, kas ir vērstas uz izglītību. Paldies skolas direktorei Birutai un projekta vadītājai Kristīnei par darbu, ko viņas dara! Ieguvēji būs ne tikai izglītības iestādes un novada pārstāvji, bet arī kaimiņi no Lietuvas. Gribu arī novēlēt turpināt meklēt papildus iespējas, kas veicina skolēnu attīstību, darba spējas un iekļaušanos darba tirgū pēc mācību apgūšanas, jo tas turpmāk palīdzēs gan dzīvē, gan darba tirgū. Paldies visām iesaistītajām pusēm par projekta virzību, par to, ka arī mums ir tā iespēja piedalīties projektā, lai viss patiešām izdodas! Būšu patīkami pagodināts redzēt visas iekārtas darbībā”.


Utenā norisinājās Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 2. sanāksme

  

Šī gada 24.augustā Utenā (Lietuva) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” („Labour Market without Borders (Mobility”)) vadības grupas 2.sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, Balvu novada pašvaldības (Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas), Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola iesaistās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā

 

Šī gada 18.maijā Krāslavā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas sanāksme. Šajā projektā piedalās Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Projekta ietvaros tiks iegādātas kokapstrādes iekārtas un šujmašīnas, lai uzlabotu izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai, nodrošināti kvalifikācijas celšanas pasākumi pasniedzējiem, organizētas darbnīcas skolniekiem ar mērķi uzlabot prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām.


Mūsdienīga apdrukas tehnoloģija modes dizainā

No 3. līdz 5. oktobrim mūsu skolas audzēknes Alīna Logina, Dinija Sekača, Patrīcija Kozlovska, Sindija Logina, Laura Cepurīte un skolotāja Aiga Jansone darbojās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" ("Labour Market without borders (Mobility)") Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola".

Šoreiz projekta tēma bija “Mūsdienīga apdrukas tehnoloģija modes dizainā”.


Urbānās vides ainavu dizains mērogā

  
No 27. līdz 29. septembrim mūsu skolas audzēknes Elīna kļanska, Viola Garā, Selīna Švāgere, Agita Matule un skolotāja Anita Matule – Bordāne darbojās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" ("Labour Market without borders (Mobility)") Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola".Šoreiz projekta tēma bija “Urbānās vides ainavu dizains mērogā”.


Projekta “Darba tirgus bez robežām” vadības grupas sanāksme Daugavpilī

31.maijā Daugavpils PIKC Saules skolā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” vadības grupas IV sanāksme par projekta II periodā īstenotajām aktivitātēm. Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, kā vienu no projekta partneriem, pārstāvēja pedagoģe M.Deņisova un Balvu novada pašvaldības galvenā grāmatveža vietniece - Regīna Loča. Projekta vadītāja I.Stabulniece klātesošos informēja par turpmākajām projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un nepieciešamo informāciju no projektā iesaistītajām Latvijas, Lietuvas partnerskolām. Vadības grupas sanāksmes dalībnieki tika aicināti direktores I.Kokinas pavadībā apskatīt izglītības iestādes telpas un iepazīties ar skolas īstenotajām programmām, un audzēkņu darba tirgus iespējām pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 


Zaļās dienas Alantā

 

 

No 9.- 11. maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Anita Matule – Bordāne un 3. kursa audzēknes Viola Garā, Selīna Švāgere un Elīna Kļanska piedalījās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-183) „Darba tirgus bez robežām” mobilitātē Lietuvas pilsētā Alantā.
Visas trīs dienas bija veltītas ainavu dizaina tēmai, dažādiem konkursiem un darbam Alantas tehnoloģiju tehnikumā.


Koučinga sesija pārrobežu projektā

 

 

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta (Nr. NPJR – 2016/10087) „Darba tirgus bez robežām” ietvaros, vairākos trīs dienu sabraukumos no 13.aprīļa līdz 23.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vadība un pedagogi izglītojās astoņdesmit stundu koučinga sesijā. 


Radošās darbnīcas Lietuvā

Pagājušajā nedēļā no 29.maija līdz 31.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1. kursa audzēknes Sindija Logina, Valērija Kozlovska, Patrīcija Kozlovska un skolotāja Sintija Heninga piedalījās radošajās darbnīcās Lietuvā, Zarasai Agranomijas skolā. Radošās darbnīcas notika pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” ietvaros.
Radošo darbnīcu tēma bija „Ainavas labiekārtošana” praktisko aktivitāšu ietvaros bija jāpārveido puķu dobe, ko meitenes veiksmīgi arī izdarīja. Puķu dobes pārveidošana sākās ar idejas skici uz baltas papīra lapas. Meitenes vienojās par labāko skici un uzzīmēja to uz audekla. Skices realizēšana puķu dobē ilga divas dienas – rezultātā tapa skaista un labiekārtota puķu dobe, par ko atzinību izteica arī Zarasai izglītības iestādes direktore.


Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika aizvadīta projekta „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 3. sanāksme

 

Šī gada 28.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk – BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” („Labour Market without Borders („Mobility”)) vadības grupas 3. sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, Balvu novada pašvaldības (Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskolā), Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.


BPVV piedāvā audzēkņiem pieejama moderna mācību tehnika

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola nupat realizējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Darba tirgus bez robežām”, kas ļāvis tai iegūt modernu mācību aprīkojumu apģērbu darināšanai un darbam ar koku. Kopējās projekta izmaksas sastādījušas vairāk kā 60 000 eiro, kas ir neatsverams ieguldījums skolēnu nākotnē.