Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2018./2019. m.g. Izglītojamo pašpārvalde ( IP )

Pašpārvaldes darbības  mērķis:  panākt izglītojamo interešu aizstāvēšanu un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

 

 

Esi gaidīts BPVV Izglītojamo pašpārvaldē! Nāc, pievienojies un esi viens no mums!

Sanāksmju laiks: trešdienās plkst.8:30 izglītības iestādes konferenču zālē

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  1. Izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē.
  2. Piedāvāt problēmu risinājumus.
  3. Veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvēšanu un saskaņošanu.
  4. Vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē.
  5. Būt starpniekiem izglītojamo starpā, kā arī starp izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem problēmu risināšanā.
  6. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, vecākiem un citām institūcijām skolā, pašvaldībā, valstī.

 

Izglītojamo pašpārvaldes prezidents – Oskars Kapteinis (12.klase)

Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vietnieks – Laura Garā (11.klase)

 

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

1.       

Izglītības ministrs

Daniela Borisanova

8.klase

2.       

Kultūras ministrs

Sindija Logina

2.kurss

3.       

Kultūras ministra palīgs

Daniela Prokofjeva

7.klase

4.       

Sabiedrisko attiecību ministrs

Raina Pavlova

Amanda Laicāne

11.klase

11.klase

5.       

Ārlietu ministrs

Solveiga Rudzīte

3.kurss

6.       

Sporta ministrs

Dairis Duļbinskis

12.klase

7.       

Vides ministrs

Daniela Vizule

10.klase

8.       

Pasākumu filmētājs

Raina Pavlova

11.klase

9.       

Skolas fotogrāfs

Beāte Vilsāre

7.klase

 

10.   

Galvenais noformētājs

Evita Salmane

7.klase

11.   

Atbildīgais par apskaņošanu

Kalvis Kaļcovs

8.klase