bpvv-logo

Trešdien, 1. novembrī plkst. 9.00 aktu zālē notika “Amatnieku rīta stunda”, kurā
BPVV profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija sniedza pārskatu par pagājušā gada profesionālo darbību skolā.
MK pasniedza Pagodinājuma listes Aigai Jansonei par ieguldījumu, sirdsdegsmi labus darbus darot un sakarā ar Nikodema Rancāna balvas iegūšanu nominācijā “Par veiksmīgu pedagoga debiju” un Ērikam Kanaviņam – par pretendēšanu nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” Balvu novada “Gada balvai izglītībā 2017”.


Otrdien, 31. oktobrī aktu zālē izglītojamajiem un, vēlāk arī pedagogiem, bija tikšanās ar modes un stila ekspertu Andri Ruskuli. Viņš iepazīstināja ne tikai ar valdošajām tendencēm apģērbā, bet aicināja būt individuālākiem un oriģinālākiem, vienlaikus cenšoties savu individuālo stilu pielāgot darba videi.
“Vizuālais izskats ir etiķetes un uzvedības normu būtiskākā komponente, vizuālā valoda, ar kuru indivīds apkārtējiem pauž tās vērtību prioritātes, kuras to veido kā personību. Prasmīgi veidots vizuālais tēls, nenoliedzami sekmē publiskā tēla pozitīvu uztveri un vairo personības pašapziņu”.
Pēc pasākuma Andris Ruskulis sniedza pedagogiem arī individuālas konsultācijas.

A. Matule - Bordāne


No 30. oktobra līdz 1. novembrim 2. stāva gaitenī pie aktu zāles bija apskatāma izstāde “Kursu audzēkņu un skolotāju brīvo brīžu darbi”.

Izstādes dalībnieki:

• PĒRĻOŠANA, Alise Baltaisbrence, 1. kurss
• PĒRĻOŠANA STELLĪTĒS, Laura Circene, 2. kurss
• ORIGAMI, Sindija Logina, 1. kurss
• MANDALAS, Patrīcija Kozlovska, 1. kurss
• “Ainavas”, Dinija Sekača, 1. kurss, gleznas
• “Salna”, Elvita Žuga, 4. kurss, fotogrāfijas
• “Es mīlu Latviju”, skolotāja Aiga Jansone, rokassprādzes


Izstāde guva lielu atsaucību, jo darbus meitenes ir apguvušas pašmācības ceļā. Ceturtdien, Amatnieku svētkos BPVV profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija apsveica izstādes dalībnieces.


Šī gada 30.oktobrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) norsisinājās kvalifikācijas prakšu norises plānošana profesionālo izglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un „Koka izstrādājumu izgatavošana” 3. un 4.kursu izglītojamajiem.
Tradicionāli 4.kursa izglītojamajiem kvalifikācijas prakse ilgst 6 mēnešus, līdz ar to jau 2017./2018.mācību gada pavasara semestrī izglītojamie izies mācību praksi pie darba devēja, tādējādi gūstot arī pirmo pieredzi darba vidē. Savukārt 3.kursa izglītojamie tiek aicināti savlaicīgi izvēlēties potenciālo prakses norises vietu.


Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā audzēkņi apgūst būvizstrādājumu galdnieka profesiju. Šajā laikā viņi iemācās orientēties lielajā kokapstrādes darbarīku, instrumentu un darbmašīnu daudzveidībā, kā arī iegūst iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu koksnes mehānisko apstrādi.
Audzēkņi apgūst gan iebūvēto mēbeļu, logu un durvju bloku, dažāda veida kāpņu un būvizstrādājumu dekoratīvo elementu izgatavošanas tehnoloģiju, gan veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.
Skolā darbojas arī interešu izglītības pulciņi “Virpošana un kokgriešana” un “Koka rotaļlietu izgatavošana”.
Čaklākie audzēkņi izgatavo arī zeļļa darbus un saņem Latvijas Amatniecības kameras galdnieka vai mēbeļu galdnieka amata zeļļa diplomus.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kur audzēkņi strādā kvalifikācijas praksi. Pēc skolas absolvēšanas viņiem ir iespēja palikt strādāt uzņēmumos.


Ja vēlaties atšķirties ar savu individuālu tērpu, nāciet pie mums uz Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, mēs jums iemācīsim to izgatavot.
Skolā audzēknes apgūst tērpa stila speciālista profesiju. Šajā laikā viņas iegūst profesionālas prasmes šūšanā, konstruēšanā un modelēšanā, apģērba dizainā, imidža un stila veidošanā, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar profesionālām šūšanas iekārtām.
Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, kur var apgūt papildus prasmes ne tikai šūšanā, piemēram, “Dekoratīvā mašīnizšūšana”, “Abstrakto tērpu dizains un tehnoloģijas”, “Cepurnieks”, “Meistarstiķis”, “Variācijas”, bet arī defilē un stājas veidošanu.


Tekstilmozaīka kā mākslas veids ir strauji attīstījusies. Tās popularitāte ir augusi tieši pēdējos divdesmit gados. To izmanto apģērbu šūšanai, sadzīves priekšmetiem, interjeru objektiem un ar īpašu vērienu mākslas darbos.
Tekstilmozaīkas konkursi tiek rīkoti,lai popularizētu rokdarbu daudzveidību, tekstilmozaīkas tehniku pielietojumu un interesantu tekstila izstrādājumu izgatavošanu skolās un mācību iestādēs.
Septembra beigās Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" norisinājās noslēguma pasākums "Rīgas tekstilmozaīka 2017", uz kuru devās arī mūsu skolas 3. kursa audzēkne Elīna Kļanska, lai piedalītos tekstilmozaīkas konkursa „Mans dārzs” laureātu apbalvošanas ceremonijā.
Elīna saņēma ne tikai diplomu, bet arī Burdas Salona pārstāves Guntas Brūmanes simpātiju balvu un dāvanas.
Šajā tekstilmozaīkas konkursā piedalās dalībnieki no Vācijas, Krievijas, Latvijas, Austrijas, Slovākijas, Dānijas un Čehijas. Konkursa darbu izstāde – projekts tiks eksponēti katrā dalībvalstī. Projektam beidzoties, darbi tiks atgriezti autoriem.

A. Matule – Bordāne


Šajā mācību gadā skolā īpaša uzmanība tiek vērsta uz kompetencēs balstītu izglītību, kā arī labajiem darbiem, kas veltīti Latvijas simtgadei. Metodiskajā padomē tika nolemts, ka caurviju tēma visos mācību priekšmetos - „Latvija četros gadalaikos”. Pirmā apakštēma - “Latvija rudenī”. Oktobra pēdējā nedēļā, kad vispārējās vidējās izglītības izglītojamie bauda rudens brīvdienas, bet profesionālās izglītības audzēkņi mācās, pedagogi pulcējās uz meistarklases nodarbībām, lai dalītos pieredzē par veikumu pirmajos divos mēnešos.
Pirmā uzstājās valodu metodiskās komisijas vadītāja G.Čubare. Sadarbībā ar kolēģiem ir tapuši interesanti metodiskie materiāli, kā angļu valodas skolotājas Ineses Circenes izstrādātā krustvārdu mīkla par rudeni, G.Blaumas darba lapas par E.Virzas “Straumēniem”, M.Ločmeles darbs ar tekstu krievu valodā par rudeni, A.Krēmanes skolēnu radošo darbu apkopojums par valodu rudenī, S.Atvares izstrādātā prezentācija “Rudens latviešu autoru darbos”.Īpaši interesanti bija klausīties, kā skolotāja Gunita māca domrakstu, to izšujot.


Šī gada 19.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas skolēni apmeklēja pasākumu profesiju ekspedīciju “Kas meklē, tas atrod” , kura norisinājās Balvu Bērnu un jauniešu centrā.  Uzsākot ekspedīciju, izglītojamie sākotnēji tika sadalīti divās komandās, kurās piedalījās arī citu izglītības iestāžu  audzēkņi. Jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt par katras profesijas specifiku, noskaidrot, kāda ir šo pārstāvju ikdiena un iegūt sev vērtīgas atziņas.


18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV. Tikšanās sākumā BPVV projekta koordinatore Kristīne Lele teica ievadvārdus un pastāstīja par izglītības iestādes lomu šajā projektā, kā arī mērķiem, ko vēlas sasniegt. Uz tikšanos bija ieradies Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Prieks par lietām, kas ir vērstas uz izglītību. Paldies skolas direktorei Birutai un projekta vadītājai Kristīnei par darbu, ko viņas dara! Ieguvēji būs ne tikai izglītības iestādes un novada pārstāvji, bet arī kaimiņi no Lietuvas. Gribu arī novēlēt turpināt meklēt papildus iespējas, kas veicina skolēnu attīstību, darba spējas un iekļaušanos darba tirgū pēc mācību apgūšanas, jo tas turpmāk palīdzēs gan dzīvē, gan darba tirgū. Paldies visām iesaistītajām pusēm par projekta virzību, par to, ka arī mums ir tā iespēja piedalīties projektā, lai viss patiešām izdodas! Būšu patīkami pagodināts redzēt visas iekārtas darbībā”.
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?